คุณสมบัติ

 • จบสาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
 • ตามติดเข้าใจเทรนด์ มีไหวพริบ มีไอเดียใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทํางาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีความรู้ความชำนาญ PHP, MySQL, HTML5, CSS, Ajax, Jquery, Facebook API, OOP ได้
 • มีความรู้เรื่อง framework เช่น Laravel, Codeigniter อิ่นๆ
 • มีความรู้เรื่อง MySQL, MSSQL สามารถใช้พัฒนาระบบ ร่วมกับ PHP ตามความต้องการได้
 • สามารถวางแผนงานและกำหนดระยะเวลาของงานได้
 • หากสามารถเขียน Moblie App (iOS, Android) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเขียน Java หรือ JSP หรือ ASP.NET ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในการทำ – SEO
 • มีความสามารถในด้าน GraphicDesign ใช้งาน Photoshop เป็น
 • สามารถตัด HTML+CSS ได้ดี
 • เงินเดือน (ตามประสบการณ์)