คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  • สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของบริษัท
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • ยินดีรับเป็นพนักงาน หากผ่านเกณท์การพิจารณาของบริษัท
  • ขยันพัฒนาความรู้อยู่เสมอ
  • มีโน๊ตบุ๊ตเป็นของตัวเอง
  • ใช้งาน Microsoft Officer, Photoshop, และ Illustrator พอได้